Advokátní kancelář JUDr. Petr Szabo

Kancelář se specializuje na právo obchodní a občanské, a to zejména na právo korporátní, právo nemovitostní a bytové, a vymáhání pohledávek. Nabízíme široké spektrum právních služeb od konzultací, přes sepis listin, smluv a dokumentů až po zastupování před soudy. V případě potřeby komplexnějšího řešení jsou do týmu přibíráni další odborníci právnických profesí, resp. advokáti, právníci ale i neprávnických profesí.

Spolupracujeme s několika spřátelenými advokátními kancelářemi a jsme schopni zajistit mj. služby soudního znalce, notáře, daňového poradce, nebo exekutora. Při poskytování právních služeb je vždy dán důraz na veškeré specifické požadavky klienta a důraz je kladen rovněž na optimalizaci nákladů spojených s poskytovanými službami. Naše kancelář je aktivní především v českém právním prostředí a nabízí služby na vysoké odborné a profesionální úrovni, s cílem budování dlouhodobých vztahů s našimi klienty a poskytování služeb, které budou splňovat či překračovat jejich očekávání. Samozřejmostí je zachování diskrétnosti klientem sdělených informací, soustavné komplexní vzdělávání, přístup k nejnovějším trendům, respekt, spolehlivost, důvěra a loajalita.

Služby

Obchodní právo

 • vymáhání pohledávek
 • sepis a kontrola a posouzení smluv o převodu obchodního podílu, smluv o dílo, kupních smluv, smluv o nájmu prostor sloužících podnikání,
 • společenské smlouvy a stanovy, provedení změn v obchodních korporacích (rejstříkové právo)

Občanské právo

 • byty, nebytové prostory, nemovitosti (smlouva nájemní a podnájemní, společný nájem bytu, výpovědi, vyklizení bytů, SVJ, bytová družstva, převody nemovitostí včetně možnosti využití advokátní úschovy za zvýhodněných cenových podmínek, věcná břemena, vymáhání nedoplatků nájemného, úhrad za služby, příspěvků do fondu oprav, problematika spoluvlastnictví)
 • vymáhání pohledávek (návrhy na vydání elektronického platebního rozkazu se sníženým soudním poplatkem, spolupráce s exekutorskými úřady)
 • sepis návrhů, smluv, žalob
 • zastoupení v soudním řízení

Pracovní právo

 • spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
 • ukončení pracovního poměru (výpověď, dohody, okamžité zrušení pracovního poměru atp.)
 • vymáhání dlužné mzdy, náhrady mzdy

Rodinné právo

 • rozvody sporné i nesporné
 • péče o nezletilé (výchova, výživné, styk s dětmi)
 • vypořádání společného jmění manželů

Advokátní úschovy listin i peněz, pro úschovu peněz je zřízen samostatný depozitní úschovní účet u Komerční banky a.s..

Úřední ověřování podpisů

Naše kancelář má uzavřeno pojištění odpovědnosti

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, stanoví způsob mimosoudního řešení sporů vyplývajících ze smlouvy o poskytování právních služeb mezi klientem - spotřebitelem a advokátem, kterým je pověřena Česká advokátní komora. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách České advokátní komory www.cak.cz.

Ceník

Ceny právních služeb jsou účtovány v souladu s advokátním tarifem (vyhl. č. 177/1996 Sb.). Vedle nároku na odměnu jsou účtovány skutečné výdaje (soudní a správní poplatky, cestovné atp.). Odměna i hotové výdaje podléhají DPH ve výši 21 %.

Odměna je vždy individuálně sjednána dohodou s klientem před poskytnutím právních služeb tak, aby odpovídala zejména hodnotě věci a její předpokládané časové náročnosti. Prvotní kratší a orientační konzultace, pokud jejím výsledkem není věcné řešení případu, není zpravidla účtována. Při vymáhání pohledávek jsou předem účtovány individuálně pouze minimální zálohy a náklady právního zastoupení hradí ve většině případů až dlužník společně s úspěšně vymoženou pohledávkou.

 

 SOUBOR KE STAŽENÍ:

Advokátní tarif

Sazebník soudních poplatků

Certifikát o pojištění kanceláře

Náš tým

JUDr. Petr Szabo
advokát
JUDr. Petr Szabo získal právnické vzdělání studiem v letech 1984 - 1988 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze složením státní závěrečné zkoušky v roce 1988. Do roku 1988 pracoval jako podnikový právník. Od roku 1994 nejdříve jako člen Komory komerčních právníků a od roku 1996 jako člen České advokátní komory provozuje vlastní kancelář ve Strakonicích a působí jako samostatný advokát. U České advokátní komory je evidován pod číslem 07503.

E-mail: szabo@akszabo.cz  

 

Mgr. Daniela Žáková
právník
Mgr. Daniela Žáková získala právnické vzdělání studiem v letech 1996 - 2002 na Právnické fakultě Západočeské Univerzity v Plzni složením státní závěrečné zkoušky v roce 2002. V letech 2002 – 2012 pracovala jako exekutorský koncipient na Exekutorském úřadě ve Strakonicích a od r. 2013 jako právník v advokátní kanceláři JUDr. Petra Szabo.

E-mail: zakova@akszabo.cz

 

Ilona Turková
asistentka advokáta

E-mail: turkova@akszabo.cz

Kontaktní formulářAdresa

Szabo Petr, JUDr. - advokát
Školní 225
386 01 Strakonice
Česká republika

Mapa

Informace

Pracovní doba asistentky advokáta:
Pondělí-pátek:  9:00-15:00
Polední přestávka: 11:00-12:00

Pracovní doba advokáta se řídí možnostmi advokáta a potřebami klientů. K jednání je třeba se předem objednat.

Tel: + 420 383 324 762           
Mobil: + 420 720 999 054               
FAX: +420 383 324 108

ID datové schránky: 2pgf93n           
IČ: 66232368                       
Web: www.akszabo.cz

Bankovní spojení: č.ú. 41241700237/0100 – Komerční banka a.s., pobočka Strakonice

Odkazy

Česká advokátní komora (seznam advokátů, předpisy o advokacii)   
Exekutorská komora  (seznam exekutorů) 
Notářská komora  (seznam notářů) 
Komora daňových poradců (seznam daňových poradců)  
Justice (obchodní rejstřík, insolventní rejstřík, evidence úpadců, seznam znalců a tlumočníků, seznam soudců, informace o průběhu soudních řízení, elektronická podání) 
Portál veřejné správy   (informace o orgánech státní správy, postupy řešení základních životních situací ve vztahu k veřejné správě, elektronická podání)
Seznam ekonomických subjektů registrovaných v CR ARES 
Katastr nemovitostí (nahlížení do katastru nemovitostí, sledování průběhu řízení) 

Top